นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(Privacy Policy)

        บริษัท โอกาโมโต้ (ไทย) จำกัด เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ส่งมอบ ผู้รับเหมา ผู้รับบริการ หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โอกาโมโต้ (ไทย) จำกัด และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่างครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทางบริษัท โอกาโมโต้ (ไทย) จำกัด จึงจัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ (Privacy Policy) เพื่อให้ บริษัท โอกาโมโต้ (ไทย) จำกัด มีหลักเกณฑ์ กลไก มาตรการกำกับดูแล และการบริหาร จัดการ ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนและเหมาะสม


1.ขอบเขตการบังคับใช้

    นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ มีขอบเขตการบังคับใช้ครอบคลุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ดำเนินการรวมถึงบุคคลใดๆ ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเรา ซึ่งจะต้องปฏิบัตินโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และตามกรอบที่กฎหมายกำหนด

    สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทฯ ในฐานะพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ส่งมอบ ผู้รับเหมา ผู้รับบริการ หรือบุคคลอื่นๆ ซึ่งได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมที่ทางบริษัทฯ ได้ทำการจัดเก็บและใช้อยู่ก่อนแล้ว โดยบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากท่านเป็นลายลักษณ์อักษรหรือกฎหมายอนุญาตให้กระทำเช่นนั้น หากบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เดิมที่ได้มีการจัดเก็บก่อนวันที่ พ.ร.บ.ฯ มีผลบังคับใช้ บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบและจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักการและวิธีการที่ พ.ร.บ.ฯ กำหนด ทั้งนี้หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่ท่านให้ไว้กับ บริษัทฯ ก่อนที่ พ.ร.บ.ฯ จะมีผลบังคับใช้ โดยติดต่อบริษัทฯ โดยใช้รายละเอียดการติดต่อตาม ข้อ8.(วิธีการติดต่อ)


2.คำนิยาม

  2.1 ท่าน หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject)  หมายถึง พนักงาน ลูกจ้าง ลูกค้า คู่ค้า ผู้ส่งมอบ ผู้รับเหมา ผู้รับบริการ หรือบุคคลอื่นๆ

  2.2 กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต

  2.3 ข้อมูลส่วนบุคคล  หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  2.4 ประมวลผล  หมายถึง การดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การเก็บรวบรวม บันทึก การจัดระบบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือการดัดแปลง การเรียกคืน การปรึกษา การใช้การเปิดเผย (โดยการส่ง โอน การเผยแพร่หรือการทำให้สามารถเข้าถึงหรือพร้อมใช้งานโดยวิธีใดๆ) การจัดเรียง การนำมารวมกัน การบล็อกหรือจำกัด การลบหรือการทำลาย

  2.5 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)  หมายถึง บริษัท โอกาโมโต้ (ไทย) จำกัด ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  2.6 ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor)  หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

  2.7 บริษัทฯ  หมายถึง บริษัท โอกาโมโต้ (ไทย) จำกัด


3.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  3.1 บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยในการเก็บรวมรวมนั้นจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เท่านั้น

  3.2 บริษัทฯ จะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูล รับรู้ ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบวิธีการของบริษัทฯ กรณีที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูล บริษัทฯจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจะเข้าข้อยกเว้น ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือกฎหมายอื่นกำหนดไว้


4.วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ใน การดำเนินการของบริษัทฯ หรือเพื่อปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะจัดเก็บ และใช้ข้อมูลดังกล่าวตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งแก่เจ้าของข้อมูลหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น

  4.2 บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม เว้นแต่

   (1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

   (2) เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


5.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  5.1 บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์ที่จำเป็นและตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้แก่หน่วยงานและบุคคลดังต่อไปนี้
         บริษัท โอกาโมโต้ (ไทย) จำกัด และให้หมายความรวมถึงกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้บริหาร หรือ บุคลากรของบริษัทฯ เท่าที่เกี่ยวข้อง และตามจำเป็นเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่นสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมทรัพย์สินทางปัญญา

  5.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่นจะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนด หรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้เท่านั้น ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อน บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยและเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานและหน้าที่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

  5.3 ในกรณีที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อทำให้แน่ใจว่า บริษัทฯ ได้ส่งหรือโอนไปยังประเทศปลายทางองค์กรระหว่างประเทศหรือผู้รับข้อมูลในต่างประเทศ ที่มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ในบางกรณี บริษัทฯ อาจขอความยินยอมของท่านสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด


6.สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

    ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ทั้งนี้หากท่านประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอกาโมโต้ (ไทย) จำกัด ตามรายละเอียดการติดต่อใน ข้อ 8 (วิธีการติดต่อ)

  6.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
        ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่านรวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยโดยไม่จำต้องขอความยินยอมจากท่าน เท่าที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตให้กระทำ

  6.2 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
        ท่านมีสิทธิที่จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นหรือตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

  6.3 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
        ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและบริษัทฯ จะดำเนินการดังกล่าว หากบริษัทฯ อาศัยฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลภายนอกหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ สามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไป เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องการ ปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง หรือการยกข้อต่อสู้ตามกฎหมายหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ของการตลาดแบบตรง ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางสถิติ เว้นแต่เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ในกรณีที่ท่านคัดค้านการประมวลผล โปรดระบุว่า ท่านประสงค์ให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือไม่ให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

  6.4 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
        ท่านอาจขอให้บริษัทฯ ลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านถอนความยินยอมที่เป็นฐานในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทฯ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอีกต่อไป ท่านได้คัดค้านการประมวลผลตามข้อ 6.3 หรือเมื่อมีการเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดย ไม่ชอบด้วยกฎหมายกรณีที่ระบุไว้ข้างต้นนี้จะไม่นำมาใช้บังคับกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความเพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง ปฏิบัติตาม หรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

  6.5 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
        ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังต่อไปนี้
  บริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอกรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลายตาม ข้อ 6.4 แต่ท่านประสงค์ให้ระงับการใช้แทนบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไปแต่ท่านมีความจำเป็นและขอให้บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิสูจน์ตามข้อ 6.3 เพื่อปฏิเสธการคัดค้านของท่านตาม ข้อ 6

  6.6 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
        ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องหากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

  6.7 สิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอม
        ในกรณีที่บริษัทโอกาโมโต้ (ไทย) จำกัด อาศัยความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ

  6.8 สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน
        หากท่านมีความกังวล หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดย บริษัทฯ โปรดติดต่อบริษัท โอกาโมโต้ (ไทย) จำกัด โดยใช้รายละเอียดการติดต่อตาม     ข้อ8. (วิธีการติดต่อ) ด้านล่าง ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
        บริษัทฯ จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการตามคำร้องขอของท่านโดยไม่ชักช้าเว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า การดำเนินการตามคำร้องขอนั้นก่อให้เกิดภาระแก่ บริษัทฯ เกินสมควร หรือเสี่ยงต่อการละเมิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือกรณีที่เป็นการพ้นวิสัยในทางปฏิบัติตามคำร้องขอ


7.ความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

    บริษัทโอกาโมโต้ (ไทย) จำกัด ได้จัดทำและเลือกใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มี เทคนิค กลไกที่เหมาะสมและมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลายหรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต


8.วิธีการติดต่อ

    หากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับคำประกาศนี้ หรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่กำหนดไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้โปรดติดต่อ

  บริษัทโอกาโมโต้ (ไทย) จำกัด

  ฝ่ายบริหารงานบุคคล บริษัท โอกาโมโต้ (ไทย) จำกัด
  เลขที่ 174 หมู่ 2 ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
  โทรศัพท์: 035-958-499 ต่อ 107
  โทรสาร: 035-958-491
  อีเมล: adminandiso@okamotothai.com
  เว็บไซต์: https://www.okamotothai.com


9.กฎหมายที่ใช้บังคับ

    คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้อยู่ภายใต้การบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย และศาลไทยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้


10.การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    บริษัทฯ อาจทำการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายเป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมถึง การสอดคล้อง การเปลี่ยนแปลง ด้านกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ ด้วยช่องทางที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ แนะนำให้ท่านตรวจสอบทบทวนคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว ให้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565