ประกาศความเป็นส่วนตัว

(Privacy Notice)

        บริษัท โอกาโมโต้ (ไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.ฯ”) และฉบับปรับปรุงแก้ไขตามที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่จะประกาศใช้ภายใต้ พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม การใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


1.วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

    บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเมื่อมีเหตุผลที่เหมาะสมในการดำเนินการ และ/หรือ ที่กฎหมายกำหนดให้กระทำการได้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกด้วย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังต่อไปนี้

  1.1   เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา และก่อนที่บริษัทฯจะเข้าทำสัญญาซื้อขายกับท่าน

  1.2   เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือภาระข้อผูกพันตามกฎหมาย

  1.3   เพื่อการซื้อขาย การทำธุรกรรม รวมถึงการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนตามกระบวนการกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้

  1.4   เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลการชำระเงิน เรียกเก็บเงินหรือจ่ายเงิน รวมถึงวัตถุประสงค์ทางบัญชีและ การจัดการทางบัญชี การสอบบัญชีของบริษัท หรือกรณีการติดตามทวงหนี้

  1.5   เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน การรายงานภายใน การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดการงานในการจ้าง ตามสัญญา

  1.6   เพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุรกิจของบริษัทฯ (ทั้งภายในและภายนอก)

  1.7   เพื่อการรักษาความปลอดภัยแก่บริษัทฯ

  1.8   เพื่อสรรหาบุคลากรและก่อนที่บริษัทจะเข้าทำสัญญาจ้างแรงงานกับท่าน และเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการปฏิบัติตามกฎหมายภาระข้อผูกพันตามกฎหมาย หรือตามสัญญาจ้างงาน

  1.9   เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมายของบริษัทฯ ที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยยังคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านนั้นไม่เหนือไปกว่าประโยชน์ของบริษัทฯ

  1.10  เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ ตามความยินยอมที่ท่านให้แก่บริษัทฯ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


2.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

    บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ลักษณะของสินค้า บริการ กิจกรรม และ/หรือ ธุรกรรมที่ท่านทำกับบริษัทฯ

  2.1 แหล่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น

  • เมื่อท่านได้ยื่นใบสมัครหรือรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวมาที่บริษัทฯ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือวาจา มีวัตถุประสงค์เพื่อสมัครงาน/สมัครฝึกงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง/ผู้ฝึกงาน/และหมายรวมถึงบุคคล ในครอบครัวผู้สมัคร และบุคคลอ้างอิง
  • เมื่อท่านซื้อสินค้า และ/หรือ ขอรับบริการจากบริษัทฯ
  • การสนทนาระหว่างท่าน และบริษัทฯ จดหมาย อีเมล์ บันทึกข้อความ หรือวิธีการอื่นใด
  • เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ
  • แบบสำรวจความเห็นของลูกค้า และการร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/ และหรือบริการของบริษัทฯ
  • เมื่อท่านทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปรากฏแก่สาธารณะอย่างชัดแจ้ง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทาง Social Media ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะเลือกเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่ท่านเลือกให้ปรากฏต่อสาธารณะเท่านั้น
  • เมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลภายนอก เช่น บริษัทข้อมูลเครดิต หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น
  • เมื่อท่านซื้อสินค้า และ/หรือ บริการใด ๆ ของบริษัทฯ ผ่านทางบุคคลภายนอก

  ในบางกรณี บริษัทฯ อาจร่วมกับบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวกับแบบสำรวจความเห็นของลูกค้าเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมสินค้าของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแจ้ง และเปิดโอกาสให้ท่านปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวได้

  2.2 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ประเภทของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

  • ข้อมูลส่วนตัว: ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ รวมถึงข้อมูลส่วนตัวที่ปรากฏอยู่บนเอกสารที่ราชการออกให้เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน เอกสารสำคัญของนิติบุคคลที่ออกให้โดยราชการ (กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคล) หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี สัญชาติ ภาพบนบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ ลายมือชื่อ ข้อมูลการยืนยันตัวตน ภาพถ่าย ภาพหรือบันทีกจากกล้องวงจรปิด (CCTV)
  • ข้อมูลการติดต่อ: ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
  • ข้อมูลทางการเงิน: ข้อมูลบัญชีธนาคาร ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน เลขที่บัตรเครดิต และชื่อผู้ถือบัตร และรายละเอียดของบัตรเครดิต
  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data):
   • -  ข้อมูลศาสนา
    -  ข้อมูลสุขภาพ
    -  ประวัติอาชญากรรม
    -  สแกนใบหน้า, สแกนลายนิ้วมือ

  บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านบางประเภท เพื่อใช้ในการสรรหาและพิจารณาสวัสดิการ และ/หรือ บริการให้แก่ท่าน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลประเภท นี้โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถกระทำได้

  2.3 การปฏิเสธให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ
  ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯ บริษัทฯ อาจปฏิเสธการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


3.การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

    ในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และฐานทางกฎหมาย โดยบริษัทฯ ได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยใช้ฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
สินค้า และบริการ
 • เพื่อส่งมอบ / จัดส่งสินค้าของบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อการให้บริการของบริษัทฯ
 • เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน
 • เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และบริการที่มีอยู่
 • เพื่อบริหารจัดการการชำระเงินของท่าน รวมถึงจัดการค่าใช้จ่าย
 • เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลการชำระเงิน เรียกเก็บเงินหรือจ่ายเงิน รวมถึงวัตถุประสงค์ทางบัญชีและการจัดการทางบัญชี การสอบบัญชีของบริษัท หรือกรณีการติดตามทวงหนี้
 • เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน การรายงานภายใน การรายงานภายใน การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดการงานในการจ้างตามสัญญา
 • ฐานสัญญา (Contracts)
การดูแลลูกค้า
 • เพื่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับสินค้า และ/หรือ บริการ ของบริษัทฯ
 • เพื่อลงทะเบียนลูกค้า
 • เพื่อรักษา และทำให้ข้อมูลการติดต่อเป็นปัจจุบัน
 • เพื่อจัดกิจกรรมสำหรับลูกค้า
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest)
 • เพื่อตอบข้อร้องเรียน และหาแนวทางในการเยียวยาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา
 • เพื่อปฏิบัติตามคำร้องขอตามสิทธิที่ท่านมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ
 • เพื่อบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และท่าน หรือธุรกิจของท่าน
 • ฐานสัญญา (Contracts)
การพัฒนาธุรกิจ
 • เพื่อระบุถึงประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และบริการที่มีอยู่
 • เพื่อวางแผนการพัฒนาสินค้า และบริการที่มีอยู่
 • เพื่อทดสอบ วิเคราะห์ และพัฒนาสินค้า และบริการใหม่ ๆ
 • เพื่อพัฒนาแนวทางใหม่ ๆ ในการตอบสนองความต้องการของท่าน และพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ
 • เพื่อทำความเข้าใจ และวิเคราะห์ความต้องการ และ เพื่อทำการประเมินและสำรวจความพึงพอใจของท่าน
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest)
การบริหารความมั่นคง ความปลอดภัย และความเสี่ยง
 • เพื่อป้องกันอาชญากรรม และบริหารจัดการความปลอดภัยของบริษัทฯ เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน และโดยรอบบริษัทฯ ซึ่งอาจมีการเก็บภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ของท่าน
 • เพื่อสืบหา ตรวจสอบ รายงาน และแสวงหาแนวทาง ในการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน
 • เพื่อการตรวจสอบกิจการภายในของบริษัท
 • เพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุรกิจของบริษัทฯ (ทั้งภายในและภายนอก)
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation)
 • เพื่อบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และลูกค้าของบริษัทฯ
 • เพื่อจัดเก็บเอกสารสำหรับการตรวจสอบ อ้างอิง
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest)
การตลาด
 • เพื่อสำรวจสินค้า และ/หรือ บริการของบริษัทฯ ที่ท่านอาจสนใจ
 • ฐานความยินยอม
 • เพื่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด ที่วิเคราะห์แล้วว่าตรงกับความต้องการของท่านผ่านวิธีการใดๆ รวมถึงอีเมล โทรศัพท์ ข้อความทางโทรศัพท์ Social Media จดหมายหรือสื่อสารต่อหน้า
 • เพื่อพัฒนากิจกรรมทางการตลาด
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest)
การสรรหาว่าจ้าง
 • เพื่อดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับการสมัครงาน เพื่อยืนยันตัวตน เพื่อประเมินความสามารถ คุณสมบัติ และความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อดำเนินการสอบประวัติ และการอ้างถึง เพื่อติดต่อกับท่านเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาบุคลากร เพื่อบันทึกเกี่ยวกับกระบวนการว่าจ้างของบริษัท
 • ฐานสัญญา (Contracts)
 • เพื่อดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับการคำนวณค่าจ้าง ตลอดจนสวัสดิการต่าง ๆ ภายใต้กฎระเบียบของบริษัทฯ ยกตัวอย่าง เช่น การเก็บภาพแสกนใบหน้า ,ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลที่ระบุไว้ในใบรับรองแพทย์ เป็นต้น
 • เพื่อดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับการจำกัดสิทธิในการเข้า-ออก พื้นที่เฉพาะ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลสำคัญและเป็นความลับของบริษัทฯ
 • การดำเนินการใด ๆ ในการส่งข้อมูลของพนักงาน ไปยังบุคคลภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่องาน ตลอดจนการส่งพนักงานไปฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • การดำเนินการใด ๆ ในการเก็บรูปภาพ (ภาพนิ่ง,ภาพเคลื่อนไหว) ระหว่างการฝึกอบรม, ระหว่างการปฏิบัติงาน ตลอดจนภาพกิจกรรมต่าง ๆ วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็น ไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบต่าง ๆ อันรวมถึงกฎหมายภาษีอากรกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตลอดจนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต รวมถึง การดำเนินการตามคำสั่งศาล เป็นต้น
 • ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation)

4.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

    บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

  4.1 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น

  • ผู้รับเหมาช่วง นายหน้า หรือผู้ให้บริการใด ๆ ที่ทำงานให้กับบริษัทฯ หรือให้บริการแก่บริษัทฯ ทั้งนี้รวมถึงผู้รับเหมาช่วง ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว
  • ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลผลประโยชน์ใด ๆ ของท่าน
  • คนกลาง บุคคลผู้ติดต่อ และตัวแทนของท่าน
  • สถาบันทางการเงิน และผู้ให้บริการรับชำระเงิน
  • หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย รัฐบาล ศาล หน่วยงานระงับข้อพิพาท ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบบัญชี และบุคคลใด ๆ ซึ่งแต่งตั้ง หรือร้องขอโดยผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ให้ทำการตรวจสอบกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ
  • บุคคลอื่นใดซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม
  • หน่วยงานป้องกันการทุจริตซึ่งใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อสืบหา และป้องกันการทุจริต และอาชญากรรมทางการเงินอื่น ๆ
  • บุคคลใด ๆ ที่ออกคำสั่ง หรือบริหารจัดการบัญชีของท่าน สินค้า หรือบริการในนามของท่าน (เช่น ผู้รับมอบอำนาจ ทนายความ เป็นต้น) และ/หรือบุคคลใด ๆ ที่บริษัทฯ ได้รับคำสั่งจากท่าน ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังกล่าว

  4.2 การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

        บริษัทฯ อาจต้องส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อจัดเก็บ และ/หรือ ประมวลผล ในการปฏิบัติตามสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างท่าน และบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และจะกำหนดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม


5.การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  5.1 บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ

  5.2 บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และโดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติทางธุรกิจสำหรับแต่ละประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลหลังจากระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ อาจทำลาย ข้อมูลส่วนบุคคล เช่นว่านั้นจากการจัดเก็บหรือระบบของบริษัทฯ โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


6.สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

    ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะเคารพสิทธิของ ท่านและจะดำเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลของท่านภายใต้สถานการณ์บางประการ อย่างทันท่วงที ท่านมีสิทธิดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

  6.1 สิทธิในการขอถอนความยินยอม
        ในกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่จะให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากบริษัทฯ สามารถใช้ฐานอื่นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  6.2 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
        ท่านมีสิทธิในการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทฯ

  6.3 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
        ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์

  6.4 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล
        ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ในกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป โดยท่านสามารถใช้สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลนี้ควบคู่ไปกับสิทธิในการคัดค้านในข้อถัดไป อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธินี้จะต้องไม่เป็นการใช้สิทธิเพื่อขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะพิจารณา แต่ละคำขอด้วยความระมัดระวังตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  6.5 สิทธิในการคัดค้าน
        ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ประมวลผลภายใต้ฐานผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากบริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การบันทึกและวิเคราะห์ลักษณะ ทางจิตวิทยาและพฤติกรรมของบุคคล (Profiling)

  6.6 สิทธิในการขอให้มีการระงับการประมวลผล
        ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชั่วคราว เช่น เมื่อท่านต้องการให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หรือเมื่อท่านร้องขอให้บริษัทฯ พิสูจน์เหตุผล หรือฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  6.7 สิทธิในการส่งหรือโอนย้ายข้อมูล
        ในบางกรณี ท่านสามารถขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่สามารถใช้งานโดยทั่วไปได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น สิทธิดังกล่าวนี้จะใช้ได้เฉพาะ ในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งมอบให้แก่บริษัทฯ และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้กระทำโดยอาศัยความยินยอมของท่าน หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการประมวลผลเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามภาระข้อผูกพันภายใต้สัญญาได้

  6.8 สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน
        ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ท่านเห็นว่า บริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.ฯ หรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว ท่านอาจใช้สิทธิข้างตนของท่านได้ตลอดเวลา โดยติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทางการติดต่อตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 8 (การจัดการกับเรื่องร้องเรียน หรือข้อสงสัย)

    บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องขอข้อมูลบางประการจากท่านเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของท่านและรับรองสิทธิของท่านในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (หรือเพื่อใช้สิทธิอื่นใด) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยที่จะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ จะใช้ความพยายามในการตอบกลับคำขอที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดภายใน 30 วัน ในบางกรณี บริษัทฯ อาจใช้เวลามากกว่า 30 วัน หากคำขอของท่านมีความซับซ้อน หรือท่านยื่นคำขอเข้ามาเป็นจำนวนมากกว่าหนึ่งคำขอ ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบและจะทำการแจ้งสถานะของคำขอให้ท่านทราบอยู่เสมอ


7.ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

    บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จะตรวจสอบและใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยขององค์กร ทั้งทางกายภาพ และทางเทคนิคที่เหมาะสมอยู่เสมอ ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจ ถูกเปิดเผย และนำไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ หรือ เข้าถึงโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงานหรือผู้ประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ


8.การจัดการกับเรื่องร้องเรียน หรือข้อสงสัย

    ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน หรือสอบถามข้อสงสัยได้ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้

  บริษัทโอกาโมโต้ (ไทย) จำกัด

  ฝ่ายบริหารงานบุคคล บริษัท โอกาโมโต้ (ไทย) จำกัด
  เลขที่ 174 หมู่ 2 ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
  โทรศัพท์: 035-958-499 ต่อ 107
  โทรสาร: 035-958-491
  อีเมล: adminandiso@okamotothai.com
  เว็บไซต์: https://www.okamotothai.com


9.การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัว

    ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัทฯ ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 โดยที่บริษัทฯ จะทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ และอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กระทบถึงประกาศความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ฉบับนี้โดย ท่านสามารถดูการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด ได้จากวันที่ด้านล่างของประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www.okamotothai.com/privacy_notice.html